Kehtna Lasteaias Siller töötab eripedagoog.

Eripedagoog tegeleb laste tunnetusprotsesside arendamisega (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskuste eelduste kujundamisega, lugemis- ja kirjutamisvalmiduse, matemaatiliste oskuste ning kõne ja kommunikatsiooni arendamisega. Eripedagoog selgitab välja lapse reaalse arenguvalla (oskused, teadmised ja võimed, mis lapsel on olemas) ja lähima arenguvalla (milles toimub õppimine ja mida suudab laps abiga).

Õppeaasta alguses (september/oktoober) hindab eripedagoog kõiki lasteaia lapsi (va noorem sõimerühm) ning koostab täiendavat tuge vajavatele lastele individuaalse arendustegevuse plaani. Eripedagoogiline arendustegevus toimub individuaalse tegevuse vormis 1 või 2 korda nädalas ning kestab 20 minutit. Arendustegevuses arvestatakse lapse individuaalseid võimeid ja arengutaset. Tegevus on planeeritud lapse jaoks mängulise ja huvitavana, kus suunatakse last ka aina enam vaimset pingutust nõudvaid väljakutseid vastu võtma ja oskusi omandama ning kinnistama.

Eripedagoogilises arendustegevuses omandatakse uusi oskusi osaoskuste ja väiksemate sammude kaupa ning harjutamisele-kinnistamisele pööratakse enam tähelepanu.

Eripedagoogiliste arendustegevuste toimumisaegade kohta saab infot rühmast ja infosüsteemist ELIIS.

Eripedagoog teeb koostööd rühmaõpetajate, lapsevanemate ning lasteaiaväliste koostööpartneritega.

Vajadusel soovitab eripedagoog pöörduda täiendava abi saamiseks lasteaiaväliste spetsialistide poole.

Soovides nõu lapse arengu toetamisel, leppige eripedagoogiga vestlusaeg kokku ELIIS-i kaudu või kirjutage katri.kranach@kehtna.ee